ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Kryteria rekrutacji

  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego,
  • szczególne osiągnięcia ucznia,
  • ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
  • aktywność społeczna.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej a także finaliści i laureaci konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

1 za oceny wyrażone w stopniu:
celującym - przyznaje się po 18 punktów,
bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.


W najbliższym czasie
31.10- Czwartek

Dzień wolny od zajęć

01.11- Piątek

Dzień wolny od zajęć

11.11- Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć

21.11- Czwartek

17.00 - Spotkanie z rodzicami

06.12- Piątek

Mikołaj w szkole

20.12- Piątek

Ostatni dzień wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych

23.12- Poniedziałek

Rozpoczęcie przerwy świątecznej

01.01- Środa

Dzień wolny od zajęć

02.01- Czwartek

Dzień wolny od zajęć

03.01- Piątek

Dzień wolny od zajęć

do góry ↑